A
Magyar Szabadgyökkutató Társaság
 
egységes szerkezetbe foglalt
 
ALAPSZABÁLYA
 
 
1. § Név, székhely
 
1.                  Az Egyesület neve: magyarul: Magyar Szabadgyökkutató Társaság.
            Angolul: Hungarian Free Radical Society
2.                  Az Egyesület nevének rövidítése: MSzT
3.                  Az Egyesület székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/A. IV/5.
4.                 Pecsétje: Magyar Szabadgyökkutató Társaság
5.                  Alapítás éve: 1999
6.                  Az Egyesület önálló jogi személy.
7.         Az Egyesület nemzetközi jellegű civil szervezet
 
 
 
2. § Az Egyesület céljai
 
1. A betegségek patogenezisében szerepet játszó szabadgyök reakciókkal összefüggő gyógyszerészeti és orvostudománnyal kapcsolatos, továbbá agrártudománnyal és táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatások támogatása, valamint e területen a tudományok legújabb módszereinek és eredményeinek felhasználása a betegek diagnózisának és terápiájának megállapítása, valamint a betegségek patognezisének tisztázása céljából.
 
2.    Az Egyesület tagjai közötti tudományos együttműködés támogatása.
 
3.    Az Egyesület tagjai között folyó többközpontú tanulmányok koordinálása.
 
4.    Közös kiadványok támogatása.
 
5.   Oktatási és tudományos találkozók szervezésének elősegítése, közös kiadványok, könyvek, oktató eszközök (v, kongresszusok és szimpóziuideokazetták, CD ROM-ok) kiadása, stb.
  
6. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 
 
3. § Az Egyesület tevékenysége
 
1.    Az Egyesület céljai elsősorban az alábbiakban valósulnak meg:
a)   a betegségek, szöveti, sejtkárosodások hátterében levő szabadgyökös kutatások végzése, valamint a káros szabadgyök reakciók elleni védekezés lehetőségeinek a vizsgálata, továbbá a metodikai standardizálás kérdéskörének kidolgozása.
b)   orvostudományi találkozók, kongresszusok és szimpóziumok szervezése
c)    tudományos publikációk, könyvek, oktató videokazetták, CD ROM-ok kibocsátása és egyéb szellemi alkotások közzététele.
 
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan és csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön szolgáltatásaiból.
 
4. § Tagság
 
1.    Az Egyesületben a következő tagsági formák léteznek:
a)    Rendes tagság
b)   Társult tagság
c)    Pártoló tagság
d)   Tiszteletbeli tagság
 
2. Rendes tagság
a)  Az Egyesület rendes tagja olyan természetes személy lehet, aki kötelezi magát az Egyesület Alapszabályának betartására.
b)   Rendes tag felvételéről - annak írásbeli kérelme alapján - az Elnökség dönt.
 
3. Társult tagság
a) Az Egyesület társult tagja olyan jogi személy lehet, amely az egészségügy és az orvostudomány területén tevékenykedik,
b)   A társult tagok felvételéről - azok írásbeli kérelme alapján - az Elnökség dönt.
 
 
4. Pártoló tagság
a) Pártoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Egyesületet anyagilag vagy eszmeileg támogatja,
b)   A pártoló tagok felvételéről - azok írásbeli kérelme alapján - az Elnökség dönt.
 
5. Tiszteletbeli tagság
a) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához rendkívüli módon hozzájárult.
b)   A tiszteletbeli tagságról - az Elnökség javaslata alapján - a Közgyűlés dönt.
 
 
5. § A tagság megszüntetése
 
 
1. A rendes valamint a társult tag tagsági viszonya megszűnik:
 
a)    Kilépéssel: A tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.
b)   Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
c)    A tag halálával,
d) Kizárással: a Közgyűlés kizárhatja azt a rendes, illetve társult tagot, aki az Egyesület Alapszabályát súlyos mértékben megsérti, vagy az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget.
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell részére biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
 
2. Tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
 
a) A tiszteletbeli tag részéről történő lemondással. A tagnak az Elnökséget döntéséről írásban kell értesítenie. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnéséről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
b)   Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
c)    A tiszteletbeli tag halálával, illetve a jogi személy megszűnésével,
d) Kizárással: A Közgyűlés kizárhatja a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki az Egyesülettel szemben önként vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a tiszteletbeli tagságra méltatlanná vált.
 
3. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
 
a) A pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondásával. A pártoló tag tagságának felmondását az Egyesület Elnökségének tartozik írásban bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg.
b)   Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
c)    A természetes személy halálával illetve a jogi személy megszűnésével,
d)   Kizárással: Az Egyesület Elnöksége kizárhatja azokat a pártoló tagokat (természetes vagy jogi személyeket), akik ill. amelyek önként vállalt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget.
 
 
6. § A tagok jogai és kötelezettségei
 
1. A rendes tagok jogai
 
a)    részt vesznek a Közgyűlés munkájában, az Egyesület célkitűzései meghatározásában,
b)   az Egyesület feladatainak végrehajtásában,
c)    az Egyesület szerveinek megválasztásában közvetlenül szavazhatnak,
d)   az Egyesület szerveinek tagjává választhatók,
e)    az Egyesület testületeinek törvénysértő határozatait - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
 
2. A rendes tagok kötelezettségei
a)    az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása,
b)   az Egyesület testületi határozatainak végrehajtása
c)    tagdíjfizetéssel hozzájárul az Egyesület fenntartásához, a Közgyűlés határozata szerint.
 
3. A társult, pártoló és tiszteletbeli tagok jogai
A társult, pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlés munkájában.
 
4. A társult tagok kötelezettségei
a)   az Alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseinek betartása
b)   a vállalt kötelezettségeik teljesítése
c)   hozzájárulás az Egyesület fenntartásához a Közgyűlés által meghatározott társult tagdíj fizetésével.
 
5. A pártoló tagok kötelezettségei
a) a pártoló tag köteles az Egyesülettel szemben önként vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni.
 
7. § Az Egyesület testületei
 
 
Az Egyesület célkitűzése lehetővé teszi a Közgyűlés, az Elnökség és az alábbi bizottságok létrehozását:
1. A Közgyűlés
2. Az Elnökség
3. Eseti Bizottságok:
 
A bizottságok szervezeti és működési szabályzatának elkészítését az Elnökség végzi el, melyet a Közgyűlés jóváhagy.
 
8. § A Közgyűlés
 
 
1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, a tagok összessége. Szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.
 
2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik valamennyi, az Egyesület céljának megvalósításához szükséges döntés: dönt azokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályok, s a jelen Alapszabály a hatáskörébe utalnak, valamint amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
 
3. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre a következő:
 
a.)  Az Egyesület Alapszabálya megállapítása, illetve módosítása
b.) Az Egyesület évi pénzügyi gazdálkodási terve és a végrehajtásról szóló beszámoló            elfogadása.
c.)  Az Elnökség beszámolójának elfogadása.
d.)  Tiszteletbeli tagság adományozása, illetve törlése.
e.)  Az Egyesület Elnöksége megválasztása titkos szavazással, egyszerű többséggel.
f.)  Az Állandó Bizottságok megválasztása nyílt szavazással, egyszerű többséggel.
g.) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának  elhatározása.
h.) A rendes, illetve társult tagsági díj meghatározása.
i.)  A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
j.)  A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
k.) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.
l.)  A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
m.) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása.
n.)  A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
o.)  A végelszámoló kijelölése.
 
4. A Közgyűlés határozatképes a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok 50 %+ 1 fő jelenléte esetén. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlés bármely rendes tagja javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.
 
Rendkívül sürgős esetben - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a tagok írásban (levél, fax, telex, távirat vagy E-mail) is szavazhatnak, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
 
5. A Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tagot 1-1 szavazat illet meg.
 
6. A szavazati jogot csak megfelelő eljárás keretében - pl. kizárás vagy a tag kilépése – lehet elvonni.
 
7. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a rendes tagok 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével együtt kéri.
 
8. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül ugyanazon tárgysorozattal ismételten össze kell hívni. Ebben az esetben az új Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményére az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a tagok figyelmét erre felhívták.
 
9. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vagy az alelnök vezeti. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
 
10.  A Társaság éves beszámolóját a Közgyűlés jogosult jóváhagyni.
 
11. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy
c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az  így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
 
 
9. § Az Elnökség
 
 
1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve.
 
2. Az Elnökség tagjait az Egyesület rendes tagjainak sorából választják.
 
3. Az Elnökség 8 tagból áll:
 
a.)  a 3 éves időtartamra választott Elnök
b.)  a 3 éves időtartamra választott Alelnök 
c.)  az 5 éves időtartamra választott Főtitkár
d.)  az 5 éves időtartamra megválasztott Pénztáros
e.)  a 3 éves időtartamra megválasztott három vezetőségi tag
f.)  örökös tiszteletbeli elnök
 
4. Az Elnökség az Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak végrehajtása érdekében irányítja és összehangolja az egyesület munkáját.
5. Az Elnökség tagjai újra választhatók.
6. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
7. Az Elnökség határozatképes, ha legalább választott tagjainak 50%-a plusz 1 fő jelen van.
 
8. Az Elnökség hatásköre a következő:
a)    A Közgyűlés előkészítése és összehívása
b)   a gazdálkodási terv végrehajtása
c)    az Egyesület költségvetésével, folyó kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos döntések meghozatala,
d)   meghatározott feladatok végrehajtására ad hoc bizottságok létrehozása.
 
9. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
10. Az Elnökség rendszeresen beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek évente egyszer.
 
10. § Az Elnök, az Alelnök
 
 
1. Az Elnök hatásköre a következő:
a)   Az Elnök az Egyesület törvényes képviselője.
b)  Az Elnök hívja össze az Elnökségi üléseket és az elnökség felhatalmazása alapján a  Közgyűlést.
c)    Az Egyesületet érintő rendkívüli gazdasági döntésekben konzultálnia kell a Főtitkárral - Pénztárossal.
d)   Az Elnök a soron következő elnökségi ülésen döntéseiről tájékoztatja az Elnökséget.
 
2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.
 
3. Amennyiben az Alelnök akadályoztatva van, úgy a Főtitkár jár el.
 
4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
5. Az Egyesület képviselője az Elnök.
 
 
11. § A Főtitkár – Pénztáros
 
 
1. A Főtitkár hatásköre a következő:
a)    A testületek ülései közötti időszakban folyamatosan végzi a gazdasági ügyeket és ellenőrzi az Egyesület pénzügyeit.
b)   Javaslatot tesz az Egyesület éves költségvetésére.
c)    Az Egyesület testületeinek ülései között ellenőrzi a költségvetés végrehajtását.
d)   Félévenként tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület pénzügyi helyzetéről és a pénzügyi intézkedésekről, valamint évente beszámol a Közgyűlésnek.
 
2. A Főtitkárt akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az Elnök helyettesíti őt (rendelkezése szerint).
 
3. A Társaság gazdálkodását a majd megválasztandó ellenőr, ill. ha a tagság létszáma a 100  főt meghaladja, a választott Felügyelő Bizottság (3 tagú) ellenőrzi. E feltétel bekövetkeztekor a Felügyelő Bizottság tagjaira az 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabály is irányadó.
 
12. § Eseti Bizottságok
 
 
1. Minden Eseti Bizottsági tagot a Közgyűlés választ meg az Elnökség javaslata alapján.
 
2. A választási időtartam minden Eseti Bizottságban 3 év.
 
3. A tagok maximum két periódusra választhatók egy Bizottságon belül. A tagot két éves szünet után újra lehet választani.
 
 
 
13. § Az Egyesület gazdálkodása
 
 
1. Az Egyesület a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodik.
 
2. Az Egyesület bevételei a következőkből állnak:
a)    tagdíjak (rendes és társult tagok)
b)   a pártoló tagoktól, valamint egyéb szervezetektől és személyektől származó pénzügyi támogatások, hozzájárulások és adományok
c)    gazdasági vállalkozási tevékenységekből származó bevételek.
 
3. A Közgyűlés az általa jóváhagyott pénzügyi intézkedések esetén mentesíti a Főtitkár - Pénztárost és az Elnökséget mindennemű felelősség alól.
 
4. Az Egyesület Főtitkára jogosult az Egyesület valamennyi könyvébe, számlájába, egyéb vonatkozó aktáiba és feljegyzéseibe történő betekintésre.
 
5. A Pénztáros gondoskodik az Egyesület tagdíjai határidőre történő beszedéséről, valamint az Egyesület nemzetközi társasági tagdíjainak átutalásáról.
 
6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a jelen alapszabályban meghatározott célokra fordítja, ahogy azt az 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja előírja.
 
7. Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
 
 
14. § Az Egyesület hivatalos publikációja
 
 
1. Az Egyesület hivatalos lapot alapít, ha erre az anyagi és személyi feltételek biztosítva lesznek.
 
2. Az Egyesület az interneten önálló home-paget hozhat létre.
 
 
15. § Vegyes rendelkezések
 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
 
Az Egyesület Alapszabályának jelen módosításokkal egységes szerkezetét a tagok az 1./2016. 05. 20. számú – közgyűlés tartása nélkül hozott - írásbeli egyhangú határozattal jóváhagyta.
  
 
Kelt: Budapest, 2016. május hónap 20. napján
 
Prof. Dr. Blázovics Anna
Elnök
 

Alulírott dr. Dékány Alexandra ügyvéd a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

 
Készítette és ellenjegyezte:
dr. Dékány Alexandra ügyvéd
7621 Pécs, Citrom u. 7.